ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ,ΙΣΤΟΡΙΚΑ,ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ.

Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

1821.—Οι Κρήτες οπλαρχηγοί Β. Χάλης, Άνδρ. Φασούλης, ‘Ι. Χάλης καί Δασκαλάκης μέ ασθενείς δυνάμεις, αγωνίζονται ηρωϊκώς παρά τά Κεραμειά, διά να ανακόψουν τήν πορείαν τού Λατίφ πασσά, ό οποίος μετέβαινε μέ όλον τόν στρατόν του, διά νά καταστρέψη τά Σφακιά. Τήν μάχην έκριναν 80 γιγαντόσωμοι Λακκιώται, αληθινοί Αίαντες, οίτινες 1.ΛΑΚΚΟΙ.ΑΔΕΡΦΟΙ ΜΑΝΤΑΚΑ
2.ΠΑΤΡΙΚΟ (ΛΑΚΚΟΙ) ΜΑΝΤΑΚΑ
ώρμησαν έκ τών πλαγίων κατά τού εχθρού, αφού επέταξαν τά καλύμματα από τά κεφάλια των, διά νά δείξουν ότι απεδύοντο είς αγώνα ζωής ή θανάτου. Οι Τούρκοι, ανίκανοι ν’ αντισταθούν είς τήν ορμήν των, ήρχισαν νά πετούν τά όπλα των καί ετράπησαν είς άτακτον φυγήν, αφήσαντες υπέρ τούς 500 νεκρούς είς τό πεδίον τής μάχης. Είς χείρας τών νικητών περιήλθε μεγάλος αριθμός ζώων φορτωμένων μέ όπλα, πολεμεφόδια καί άλλο χρήσιμον υλικόν. Κατά τήν μάχην αυτήν, οί γυναίκες τού Θερίσσου μετέφεραν διαρκώς πολεμ
oφόδια καί νερό είς τούς μαχομένους, αψηφούσαι τάς εχθρικάς σφαίρας.
Στα Καμπιά (έξω από τα Χανιά) Κρήτης, οι Έλληνες υπό τον Ι. Χάλην μάχονται άνευ αποτελέσματος εναντίον των Τούρκων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου