ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ,ΙΣΤΟΡΙΚΑ,ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ.

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

ΜΑΝΙΤΕΣ1.ΑΓΚΑΘΙΤΗΣ

2.ΚΑΤΣΟΠΡΙΝΙΤΗΣ

3.4 ΚΟΥΜΑΡΙΤΕΣ

5.6 ΚΑΣΤΑΝΙΤΕΣ

Αυτήν την εποχή είναι δεκάδες οι "κατεχάρηδες" που, γνωρίζοντας τα κατάλληλα σημεία όπου φυτρώνουν μανιτάρια, πραγματοποιούν εξορμήσεις για τη συλλογή τους αφού αποτελούν έναν εξαιρετικό μεζέ, που μπορεί κάποιος να τον απολαύσει είτε μόνο του, είτε σε συνδυασμό με άλλες τροφές.Εξαιρετικό έδεσμα, ψητό ή τηγανητό, με άσπρη ή κόκκινη σάλτσα. Ωστόσο είναι πολύ επικίνδυνο, και επιβάλλεται να αποφεύγονται αν δεν είμαστε απολύτως σίγουροι ότι τρώγονται: «Χόρτα όσα βλέπεις και μανίτες όσους ξέρεις» λέει η σοφή λαϊκή ρήση.

Είναι αμέτρητα τα φαγητά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μανιτάρι, π.χ. πιλάφι με κουμαρίτες, τσιγαριαστά μανιτάρια που διατηρούνται όπως το κρέας, τηγανητούς, οφτούς μανίτες στη χόβολη με αλεύρι και λάδι, μανιτάρια στιφάδο, και συμπλήρωμα σε σαλάτα και σε πλήθος φαγητών. Είναι από τις πιο γευστικές τροφές, και με πολλά θρεπτικά στοιχεία"

Οι ποικιλίες που αναφέρονται στήν επαρχία μας είναι οι κουμαρίτες,οι καστανίτες, οι κουκουλίτες,οι αγκαθίτες,οι αρτικίτες.οι κατσοπρινίτες, ο χαβιαρομάνιτας,οι δροσουλίτες,και πληθώρα άλλων για τους κατεχάρηδες,

Καλή όρεξη για τους τυχερούς.

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

1868.—Ο γηραιός αγωνιστής Δημήτριος Πετροπουλάκης, όστις είχε μετάσχει τής Έπαναστάσεως τού 1821, τής ηπειροθεσσαλικής εκστρατείας τού 1854, καί τής Κρητικής επαναστάσεως τού 1866, αναχωρήσας έκ Γυθείου επί κεφαλής 4000 Μανιατών, αποβιβάζεται είς Κρήτην, πρός αναζωπύρησιν τής επαναστάσεως, ήτις ευρίσκετο είς κρίσιμον σημείον, λόγω τού ότι ολόκληρος ή νήσος είχε κατακλυσθή από πολυάριθμα τουρκικά στρατεύματα. Μετά τού Δ. Πετροπουλάκη συνεξεστράτευσαν ό υιός του Λεωνίδας, οί αδελφοί του, οί εγγονοί του, δήμαρχος Φάριδος, ό αστυνόμος Αρεοπόλεως, 3 ιερείς, 15 σαλπιγκταί καί 150 αξιωματικοί καί υπαξιωματικοί.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ

ΕΓΩ ΜΕ ΑΠΟΥ ΤΗΝ ΚΙΣΣΑΜΟ
ΟΧΙ ΑΠΟΥ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ
ΜΟΝ ΕΙΜΑΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ
ΝΙΟΥΣ ΜΕΡΑΚΛΗ ΚΟΠΕΛΙ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

1827.— Οι Κρήτες στο χωρίον Καινούρια Κρήτης επετέθησαν εναντίον των Τούρκων και τους έτρεψαν σε φυγήν.
1957.—Απέθανε εις Παρισίους, είς ηλικίαν 88 ετών, ό πρίγκιψ Γεώργιος, δευτερότοκος υιός τού βασιλέως Γεωργίου Α’ καί αδελφός τού βασιλέως Κωνσταντίνου. Είχε διατελέσει από τού 1898 μέχρι τού 1906 Ύπατος Άρμοστής τών Μεγάλων Δυνάμεων έν Κρήτη. Η σορός του, διακομισθείσαι είς τήν Ελλάδα, ετάφη εις Δεκέλειαν.

Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

1867.— Οι Κρήτες επαναστάται επιχειρούν νυκτερινήν επίθεσιν κατά τού παρά τήν Ζούρβαν στρατοπέδου τού Χουσεΐν Άβνή πασσά καί φονεύουν πολλάς εκατοντάδας Τούρκων. Η επίθεσις επανελήφθη καί κατά τήν επομένην νύχτα καί ούτως οί Τούρκοι ηναγκάθησαν νά υποχωρήσουν.

Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ


ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ.
ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΠΟΛΥ ΧΡΗΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΒΟΣΚΟ ΠΟΥ ΤΟ ΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ.
ΣΗΡΙΚΑΡΙ

Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ


1866.Ολοκαύτωμα τού Αρκαδίου. Ο Τούρκος έν Κρήτη αρχιστράτηγος Μουσταφά πασσάς, θέλων νά εκδικηθή τούς επαναστάτας διά τάς αλλεπαλλήλους ήττας τών πασσάδων Σαβρή καί Γιαχιά, ορμά μέ δύναμιν 12—15.000 στρατού καί 28 πυροβόλα είς τήν επαρχίαν Μυλοποτάμου. Είς τήν εκεί Μονήν τού Αρκαδίου, χρονολογουμένην από τής εποχής τού Ηρακλείου (εκτίσθη πιθανόν τώ 641) καί τιμωμένην έπ’ ονόματι τού Κωνσταντίνου, ευρίσκοντο 900 περίπου άνθρωποι, έκ τών οποίων 250 ασθενείς ή τραυματίαι καί 400 γυναικόπαιδα. Η φρουρά απετελείτο έκ 250 ανδρών, υπό αρχηγόν τόν γενναίον έκ Βυτίνης αξιωματικόν Ίωάννην Δημακόπουλον. Παρά τό πλευρόν του ευρίσκοντο καί οί έκ τής ελευθέρας Ελλάδος εθελονταί ανθυπασπιστής τών πυροσβεστών Ξάνθης, Αδαμάντιος Πετρίτσης, Λοντόπουλος, Χαιρέτης, Μορίτσης, Ράλλης, Μιττόφ καί άλλοι. Ηγούμενος τής μονής ήτο ό Γαβριήλ Μάνεσης. ‘Ο Μουσταφά πασσάς ήρχισε σφοδρόν κνονιοβολισμόν κατά τού ‘Αρκαδίου μέ πολιορκητικά πυροβόλα, τά οποία μετέφερεν έκ Χανίων, ταυτοχρόνως δέ, τήν 7ην Νοεμβρίου, προέτεινεν είς τούς εγκλείστους νά παραδοθούν. Αλλ’ ούτοι απέρριψαν τάς προτάσεις του καί, έπειτα από κατανυκτικήν λειτουργίαν είς τόν ναόν, έλαβον τήν απόφασιν νά αποθάνουν υπέρ πίστεως καί πατρίδος. Πρός τούτο ήνοιξαν παρά τήν είσοδον τής μονής καί είς άλλα σημεία υπονόμους, τάς οποίας εγέμισαν μέ πυρίτιδα. Τήν 8ην Νοεμβρίου, οί Τούρκοι ενήργησαν γενικήν επίθεσιν, ήτις απεκρούσθη μέ πολλάς δι’ αυτούς απωλείας. Τήν 9ην Νοεμβρίου, τά πυροβόλα
τού Μουσταφά ήνοιξαν μέγα ρήγμα παρά τό ηγουμενείον. Εν τω μεταξύ, ό πρό τής μονής χώρος είχε στρωθή μέ πτώματα Τούρκων. Αλλά καί έκ τών γενναίων υπερασπιστών τής μονής είχον απομείνει μόνον 70. Οι Τούρκοι κατώρθωσαν νά διαρρήξουν τήν σιδηράν θύραν τής μονής καί εισέδυσαν εντός αυτής. Ο ηγούμενος τής μονής Γαβριήλ, συμφώνως πρός τά προαποφασισθέντα, όταν είδε ότι ή μονή είχε πληρωθή Τούρκων, έθεσε πύρ είς τήν πυριτιδαποθήκην. Χριστιανοί καί Τούρκοι ανετινάχθησαν τότε είς τόν αέρα. Οι ευρόντες τον θάνατον εκ των Τούρκων υπερέβησαν τούς δισχιλίους. Εκ των πολιορκουμένων, ελάχιστοι, οίτινες ηγωνίζοντο είς άλλα σημεία τής μονής, κατώρθωσαν, επωφελούμενοι τής συγχύσεως νά διαφύγουν. Οι Τούρκοι κατέσφαξαν 65 γυναικόπαιδα καί 43 τραυματίας, οίτινες είχαν σωθή επίσης έκ τής εκρήξεως. «Η Ιστορία, έγραψε ό Επ. Κυριακίδης, αποκαλύπτεται μετά θαυμασμού ενώπιον τοιούτων γεγονότων καί ό ιστοριογράφος είς τού οποίου τό έθνος ανήκουσιν άνδρες επιτελούντες τοιαύτα, περιστέλει μετά δυσχερείας τήν κατακλύζουσαν αυτόν συγκίνησιν, διότι τοίς ποιηταίς απόκειται ή εξύμνησις αυτών. Έκεί όπου ή επιστήμη σιωπά, έρχεται νά ομιλήση ή τέχνη».
1867.—Οι Κρήτες επαναστάται υπό τούς Ζυμβρακάκην, Χατζημιχάλην, Κροκίδαν καί άλλους, αποκρούουν παρά τήν Ζούρβαν τάς λυσσώδεις επιθέσεις πολυαρίθμου τουρκικού στρατού υπό τόν Χουσεΐν Άβνή πασσάν καί προκαλούν είς τούτον μεγάλην φθοράν.

Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΤΟ 1879


ΟI ΠΡΩΤΟI ΔΗΜΟI TΗΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΤΟ 1879.

Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΔΗΜΟΥΣ.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

Α’ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΒΕΗ ΧΟΥΣΕΙΝ ΕΦΕΝΤΑΚΗΣ

Β’ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΡΤΖΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΚΗΣ,ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΞΑΟΥΡΑΚΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ,ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΒΕΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΛΑΚΗΣ,ΑΔΕΜΒΕΗΣ ΔΙΖΔΑΡΑΚΗΣ,ΜΕΧΜΕΤ ΒΕΗ ΜΑΝΤΩΝΑΚΗΣ,ΑΒΝΗ ΒΕΗΣ ΧΑΤΖΗ ΒΟΥΡΑΚΗΣ.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΕΘΥΜΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

Α’ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΜΟΥΛΑ ΜΕΧΜΕΤ ΧΑΤΖΗ ΑΛΑΚΗΣ

Β’ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΛΙΟΤΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΣΠΑΝΟΚΟΚΟΛΑΚΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΖΟΝΑΚΗΣ,ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ,ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΑΚΗΣ,ΤΖΑΝΗΣ ΧΟΥΔΑΛΑΚΗΣ,ΜΟΥΛΑ ΚΙΑΜΗΛ,ΟΣΜΑΝ ΟΜΕΡΑΛΑΚΗΣ.

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ (σ.σ. ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ?)

Α΄ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΦΟΥΛΑΚΗΣ

Β’ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ Ι.ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ,Ι.ΡΙΜΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ,ΜΕΧΜΕΤ ΕΜΙΝ ΕΦΕΝΤΗΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ,Ι. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ.

ΔΗΜΟΣ ΕΝΝΕΑ ΧΩΡΙΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΕΛΕΣΑΚΗΣ

Α’ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ

Β’ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ,ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ,ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ,Ι.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Α΄ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΜΟΥΛΑ ΑΧΜΕΤ ΧΑΙΔΕΡΑΚΗΣ

Β΄ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ,ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΒΕΗΣ ΒΕΔΟΓΛΑΚΗΣ,ΔΕΡΒΙΣ ΛΑΔΑΚΗΣ,ΣΕΛΗΜ ΕΦΕΝΤΗΣ ΓΙΑΒΑΣΑΚΗΣ,ΙΒΡΑΗΜ ΕΦΕΝΤΗΣ ΡΟΥΣΑΜΑΚΗΣ,ΧΑΜΗΤ ΕΦΕΝΤΗΣ.

ΔΗΜΟΣ ΣΠΗΛΙΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Α’ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

Β’ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ ΗΛΙΑΣ ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ,Ι.ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.ΣΚΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ,ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ,Γ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ,Α.ΤΡΟΧΑΛΑΚΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ,Α.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ,Ι.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ.

Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΞ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1913 ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΟΥ ΦΙΡΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.
ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ,ΜΑΝΤΑΚΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΙ.
ΣΤΟ ΡΙΖΙΤΙΚΟ Ο ΠΑΠΑ ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΑΓΟΥΤΟ Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ Ο ΜΕΘΥΣΤΗΣ


Μπορεί να μην έχει καμία σχέση με το κρασί ο Άγιος Γεώργιος που στις τρεις Νοεμβρίου τιμάται η ανάμνηση της κατάθεσης των λειψάνων του στο ναό του στην Παλαιστίνη, ωστόσο η συνήθεια να ανοίγουν εκείνη τη μέρα τα βαρέλια τον κατέστησε… μεθυστή και με το όνομα αυτό καταγράφεται στο ελληνικό λαϊκό εορτολόγιο.
Άγιε μου Γιώργη, μεθυστή
βλόγησε τη σοδειά μου
φάε και πιές και σίμωσε
και φύλα τα παιδιά μου

Μα γω κρασί δεν έπινα.
Εγώ το κοινωνούσα.
Και εδά μεθώ και χαίρομαι
κι όλο θα το βλογούσα,

αρκεί να μου το τάξετε
σε τούτη δω τη σχόλη
πως κάθε χρόνο θα 'ρχεστε
να μου το φέρνετ' όλοι.

Αφιερωμένο σ' όλους τους "μεθυστές" που επιμένουν ότι ... η ζωή είναι αλλού

Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

1824.—Ο ελληνικός στόλος, αποτελούμενος έκ 45 μικρών πλοίων, υπό τόν Άνδρέαν Μιαούλην, διασκορπίζει παρά τήν Κρήτην τήν έξ υπερδιακοσίων πλοίων μεγάλην αρμάδαν τού Ίμβραήμ καί αιχμαλωτίζει πολλά μεταγωγικά μέ τροφάς καί πολεμοφόδια.