ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ,ΙΣΤΟΡΙΚΑ,ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ.

Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

1823.—Ή ρωσική κυβέρνησις, δ’ υπομνήματός της πρός τας άλλας μεγάλας Δυνάμεις, προτείνει, πρός λύσιν τού ελληνικού ζητήματος, τήν σύστασιν τριών ηγεμονιών, κατά τό πρότυπον τής Βλαχίας καί Μολδαυϊας. Αι έν λόγω ηγεμονίαι θά συνεκροτούντο ώς ακολούθως: Πρώτη : Θεσσαλία, Φθιώτις, Βοιωτία, Αττική. Δευτέρα: ή δυτική Ελλάς μετά τής «βενετικής» παραλίας, ήτοι ή Ήπειρος, Αιτωλία καί Ακαρνανία. τρίτη : Πελοπόννησος μετά τής Κρήτης. Διά τάς νήσους επρότεινε δημοτικούς θεσμούς καί τοπικήν αυτοδιοίκησιν. Αι τρεις ηγεμονίαι θά πλήρωνον ετήσιον φόρον εις τήν Τουρκίαν καί θά εξεπροσωπούντο υπό τού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου